Ochrana osobních údajů

Dokument o zpracování osobních údajů

1. Identifikace zpracovatele osobních údajů a relevantní právní úpravy

Značka CS STEEL a tato webová stránka cssteel.cz (dále jen “webová stránka”) je provozována společností CS STEEL a.s. se sídlem Potštátská 613, Hranice I-Město, 753 01 Hranice v České republice s identifikačním číslem 24658731, dále jen “CS STEEL”

 

Tento dokument informuje o správě osobních údajů a ochraně osobních údajů společností CS STEEL v souladu s GDPR (Předpis Evropské Unie 2016/679) a dalšími předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. CS STEEL jedná jako zpracovatel osobních údajů s určeným pracovníkem ochrany osobních údajů, kterého lze kontaktovat na info@cssteel.cz.

 

Prosím, nevyužívejte webovou stránku cssteel.cz nebo naše služby, pokud nesouhlasíte s dokumentem o ochraně osobních údajů. 

2. Identifikace subjektu osobních údajů

CS STEEL zpracovává osobní údaje návštěvníků webových stránek, kteří souhlasili s dokumentem ochrany osobních údajů a s využitím cookies souborů. Rozsah a způsob zprování osobních údajů respektuje preference zvolené návštěvníkem v cookies okně, či na stránkách zásady cookies.

 

CS STEEL dále zpracovává osobní údaje zaslané libovolným formulářem vloženým do webových stránek. Před odesláním formuláře je návštěvník seznámen s tímto dokumentem a pro úspěšné odeslání formuláře musí vyjádřit svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

Kdykoli CS STEEL ustanoví oprávněný zájem a způsob zpracování osobních údajů, stává se správcem osobních údajů v souladu s účelem a rozsahem poskytnutých údajů.

3. Účel zpracování osobních údajů

CS STEEL zpracovává osobní údaje za účelem i) splnění právních povinností, ii) marketingové komunikace, iii) předsmluvní komunikace, iv) náborů, v) plnění smluvních vztahů, vi) vylepšení zobrazovaného obsahu, vii) zabezpečení, viii) kalkulace poptávek a ix) poskytnutí služeb zákaznického servisu.

 

Dále zpracováváme osobní údaje pro detekci a prevenci porušení podmínek poskytovaných služeb, zneužití prvků a funkcionalit webových stránek, porušení zákona, pokusů o hacking a phishing či jiné poškozující jednání.

4. Identifikace osobních údajů

Osobní údaje zpracovávané společností CS STEEL mohou zahrnovat následující údaje:

i) Identifikace zařízení včetně IP adresy, verze prohlížeče, zařízení, operačního systému, rozlišení obrazovky a prohlížecí trasy.
ii) Behaviorální data včetně data a času návštěvy, délky návštěvy, navštívených stránek, množství prohlížených stránek, počtu návštěv, návštěv z různých zařízení a interakcí s prvky webových stránek.
iii) Demografické údaje včetně národnosti, věku, pohlaví a geografické oblasti.
iv) Všechny údaje odeslané formuláři vloženými do webových stránek včetně, avšak ne výlučně, jména, emailové adresy, telefonního čísla, adresy, firmy a všechny údaje uvedené v poli “Vaše zpráva” popř. libovolném ekvivalentním označení takového pole.

5. Sdílení osobních údajů

Policie, či jiné státní orgány mohou požádat o přístup k osobním údajům ve správě společnosti CS STEEL. CS STEEL zpřístupní osobní údaje policii, či jiným státním orgánům vždy, kdy je k tomu právně povinen.

 

CS STEEL spolupracuje se subdodavateli, kteří mohou zpracovávat osobní údaje jménem společnosti CS STEEL. Subdodavatelé jsou především, avšak ne výlučně, dodavatelé cloudových a IT služeb nebo poskytovatelé marketingových služeb. Všichni subdodavatelé společnosti CS STEEL jsou povinni řídit se platnými předpisy ochrany osobních údajů.

 

CS STEEL sdílí osobní údaje s platformami pro analytické, marketingové a funkční účely. Sdílení osobních údajů s analytickými a marketingovými platformami je omezeno na nezbytné údaje pro jejich plnohodnotné fungování.

6. Práva subjektu osobních údajů

Subjekt osobních údajů má právo se odhlásit z marketingové komunikace využitím funkce “odhlásit z odběru” poskytnuté v samoté marketingové komunikaci, nebo kontaktováním společnosti na info@cssteel.cz.

 

Subjekt osobních údajů má následující práva:
i) právo na přístup k osobním údajům,
ii) právo na opravu, resp. doplnění,
iii) právo na výmaz v souladu s pravidly článku 17 GDPR,
iv) právo na omezení zpracování,
v) obdržet kopii osobních údajů,
vi) právo vznést námitku.

 

Subjekt osobních údajů má právo odeslat stížnost relevantních orgánům ochrany osobních údajů v České republice.

7. Bezpečnost osobních údajů

CS STEEL implementoval všechny přiměřené mechanismy ochrany soukromí a prevence neoprávněného přístupu k osobním údajům. Ochrana osobních údajů se skládá z organizačních, technických a fyzických opatření, které jsou v souladu se současnými doporučenými postupy pro zajištění dostatečné úrovně ochrany.

 

Implementovaná opatření nejsou popsána v tomto veřejně přístupném dokumentu z důvodu zachování jejich schopnosti chránit zpracovávané osobní údaje.

8. Uchování osobních údajů

Všechny osobní údaje jsou uchovány po dobu nezbytnou pro naplnění účelu pro který byly shromážděny. Delší uchování osobních údajů je možné pouze v případech, kdy je takové uchování vyžadováno relevantními předpisy či státními orgány.

 

Údaje pro statistické a analytické účely jsou anonymizovány a následně uchovávány takovým způsobem, že je nelze přiřadit ke konkrétní osobě. Anonymizovaná data již nespadají do kategorie osobních údajů, jsou tedy uchovávány a zpracovávány dle uvážení společnosti CS STEEL.

9. Změny dokumentu

Tento dokument může být společností CS STEEL aktualizován bez předchozího upozornění. Aktualizovaná verze nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího zveřejnění na webových stránkách.

 

Datum zveřejnění této verze: 24.01.2022